Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Tolg company s.r.o. (jak je definována níže) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na smluvní vztahy mezi Tolg company s.r.o. (dále jen Tolg) a podnikateli, v souvislosti s používáním portálu Tolg nebo poskytování Služeb, jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2 Poskytovatelem portálu Tolg a Služeb je společnost Tolg company s.r.o.:

V případě Smluv uzavřených za účelem používání portálu Tolg nebo poskytování Služeb v podobě určené ze strany Tolg company s.r.o., jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

Tolg company s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 781/44, Nové Sady, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 14393573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 88884.

Portál Tolg obsahuje

informace pro odbornou veřejnost se zaměřením na komunikaci a psychologii;

rozhraní pro poskytování online vzdělávání v oblasti komunikace ve zdravotnictví a online konzultací v oblasti terapie a supervize se zkušenými terapeuty a odborníky.

Prostřednictvím portálu Tolg poskytujeme naše služby na základě smlouvy o poskytování služeb a užívání portálu spočívající zejména v poskytnutí přístupu k portálu, umožnění vytvoření Účtu, správu Účtu, umožnění užívat portál a další služby, jak jsou popsány v těchto Podmínkách.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na Smlouvu, kterou jako Provozovatel portálu uzavíráme s jakýmkoliv uživatelem a klientem portálu, který si prostřednictvím Tolg objednává jednotlivé služby a účastní se jich („Klient“ nebo „Uživatel“) (Klient a Provozovatel společně jako „Smluvní strany“). Tyto Podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu si můžeme ujednat i za jiných podmínek, než upravují tyto Podmínky, v takovém případě mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě.

V případě, že máte zájem užívat portál, sledovat online lekce a objednat se na Konzultaci, je nutné odsouhlasit tyto Podmínky, seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a uzavřít s námi Smlouvu.   

V případě, že máte zájem využít (jako “Klient” nebo “Uživatel”) další služby poskytované Tolg (definované níže v sekci 3) je nutné odsouhlasit tyto Podmínky, seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů, produktovými podmínkami a uzavřít s námi Smlouvu.

Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpis. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Toto ustanovení ale nemá vliv na aplikovatelná spotřebitelská práva.

Znění Podmínek můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Podmínek je účinné 15. dnem jeho uveřejnění v rámci portálu. O takové změně vás budeme informovat prostřednictvím informačního emailu, portálu nebo při přihlášení k Účtu Klienta. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

1.3 Aktuální údaje pro kontaktování Tolg elektronickou cestou (včetně fakturačních údajů), jsou k dispozici na

(a) https://www.tolg.online/kontakty

1.4 Smluvní vztah mezi Tolg (jak je definována níže) a Uživatelem se též řídí

(a) těmito Podmínkami používání, jejichž znění je dostupné na

1) https://www.tolg.online/podminky-pouzivani-sluzeb

(b) Produktovými podmínkami, jak je definováno níže,

(c) ustanoveními dokumentů, na které tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují, a 

(d) ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.5 Informativní překlad těchto VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.tolg.online/en/general-terms-conditions. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jazykovou verzí dle článku 1.3(a) VOP, má přednost příslušná jazyková verze dle článku 1.3(a) VOP.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek používání mají následující význam:

(a) Portál Tolg: internetové stránky nebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) včetně souvisejících databází poskytované ze strany Tolg.

(b) Neregistrovaný uživatel: Uživatel, který používá portál Tolg, ačkoliv není v rámci tohoto portálu zaregistrovaný.

(d) Podmínky používání: Tyto podmínky používání portálu Tolg.

(e) Produktové podmínky: podmínky používání portálu Tolg, které upravují další práva a povinnosti Uživatelů a Tolg.

(f) Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci portálu Tolg.

(g) Registrovaný uživatel: Uživatel, který používá portál Tolg a je přitom v rámci tohoto portálu registrovaný.

(h) Služba: služba společnosti Tolg nabízená a poskytovaná Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně.

(i) Účet: prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele v portálu Tolg.

(j) Uživatel: osoba, která používá portál Tolg, a to bez ohledu, zda jde o Registrovaného uživatele nebo Neregistrovaného uživatele.

(k) Zaměstnavatel: osoba, fyzická či právnická, inzerující prostřednictvím portálu Tolg produkty, služby, pracovní nabídky či jiné obdobné nabídky pro Uživatele za účelem nákupu, prodeje, poskytnutí služby nebo navázání pracovněprávních či obdobných smluvních vztahů nebo jinak využívající portál Tolg na základě smluvního vztahu s Tolg.

(l) Zásady ochrany soukromí: jsou podmínky, které upravují ochranu soukromí Uživatelů.

(m) Zprostředkovatel: osoba, která zprostředkovává skrze portálu Tolg reklamní nebo pracovní nabídky pro Uživatele.

(n) Konzultace: online terapie, supervize nebo webinář.

(o) Konzultant,Terapeut, Odborník: osoba, fyzická či právnická, poskytující prostřednictvím portálu Tolg služby na základě smluvního vztahu s Tolg.

3. SOUHLAS SE ZNĚNÍM PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

3.1 Před provedením registrace v portálu Tolg, objednávkou Služeb, jakož i před jakýmkoliv jiným používáním portálu Tolg (např. prohlížením internetových stránek Tolg) je Uživatel povinen seznámit se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek.

3.2  Dokončením registrace v rámci portálu Tolg, reakcí na inzerát umístěný na portálu Tolg nebo jakýmkoliv jiným používáním portálu Tolg (např. prohlížením internetových stránek Tolg) Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel se zněním Podmínek používání či příslušných Produktových podmínek nesouhlasí, je povinen bez prodlení portál Tolg opustit a žádným jiným způsobem nepoužívat portál Tolg.

3.3 Berete na vědomí, že portál, případně Účet, nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro nás zajišťují provoz portálu nebo jiných souvisejících služeb, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či výpadku elektrické energie či konektivity. O případných odstávkách portálu, pokud to bude možné, budete informováni prostřednictvím portálu či vašeho Účtu

3.4 Textová podoba smlouvy je Uživateli dostupná v rámci portálu.

4. POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU TOLG A SLUŽEB

4.1 Neodpovídáme vám za jakoukoliv újmu, která by vám vznikla uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů při registraci na portálu. Správnost a pravdivost údajů nárazově ověřujeme.

4.2 Používání přihlašovacího jména, hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při registraci je na plnou zodpovědnost Uživatele. Neodpovídáme za újmu vzniklou v případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů Uživatele třetí osobou a pokud se tomu tak stane, je Uživatel povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat poskytovatele portálu. Přihlašovací údaje k Účtu prosím nikomu nesdělujte ani nezveřejňujte. Každý Uživatel nebo Klient může mít na portálu pouze jeden Účet a není oprávněn umožnit třetím osobám jeho Účet užívat. 

4.3 Uživatel a Klient je oprávněn kdykoli požádat Tolg o zrušení svého Účtu. Žádosti vyhovíme ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Žádost o zrušení Účtu zasílejte písemně na adresu našeho sídla nebo elektronicky na email: podpora@tolg.cz. 

4.4 Cenové a související platební podmínky poskytování Služeb, jakož i další informace a podmínky takových Služeb jsou uvedeny v příslušných Produktových podmínkách.

4.5 Tolg si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoliv údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoliv údaj, sdělení, informaci nebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Tolg Uživatele a Klienta povinen informovat.

4.6 Tolg si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání portálu Uživatelem nebo Klientem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky  nebo v souvislosti s užíváním portálu porušíte obecně závazné právní předpisy, v závislosti na míře závažnosti takového porušení.

4.7 Za podstatné porušení Podmínek používání se považuje zejména, pokud Uživatel nebo Klient:

(a) minimálně 1 rok neprovedl přihlášení do svého Účtu;

(b) rozesílá elektronické nebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky a těmito Podmínkami používání, etickými pravidly nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Tolg či jiných osob;

(c) v důsledku nestandardního používání portálu Tolg nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje portál Tolg nebo jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození portálu Tolg, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Tolg, apod.);

(d) opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání nebo příslušné Produktové podmínky;

(e) činí pokusy o automatické či hromadné čtení nebo kopírování obsahu portálu; nebo

(f) založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, nebo registrace pod jménem jiného člověka.

4.8 Za podstatné porušení těchto Podmínek používání se považuje vložení zejména následujícího obsahu Uživatelem nebo Klientem:

(a) informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

(b) informace se sexuálním podtextem;

(c) informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;

(d) informace o třetích osobách bez jejich vědomí;

(e) informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst Tolg nebo jiných osob; nebo

(f) informace zjevně nepravdivé.

4.8 Provozovatel, Klient i Konzultant nakládají s vašimi osobními údaji dle platných právních předpisů za účelem plnění Smlouvy a poskytování služeb dle těchto Podmínek. Další informace zpracování osobních údajů najdete v Zásadách GDPR.

4.9 Tolg je oprávněn kontrolovat obsah Uživateli prezentovaných informací (např. komentářů). Tolg je oprávněn upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami používání či příslušnými Produktovými podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z portálu, a to i bez souhlasu Uživatele nebo Klienta.

4.10 Uživatel nebo Klient nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel nebo Klient svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany Tolg dle Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek, veškeré informace o Uživateli nebo Klientovi včetně Profilu budou označeny jako smazané, mohou být z portálu Tolg vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Tolg. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany Tolg. Tolg je oprávněn ponechat si uložené kopie informací o Uživateli nebo Klientovi, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany Tolg z důvodu porušení Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek. Tolg je dále oprávněn ponechat si uložené kopie informací o všech Uživatelích nebo Klientech v anonymizované podobě. Ustanovení Zásad ochrany soukromí nejsou dotčena.

4.11

Uživatel nebo Klient není oprávněn:

(a) používat portál Tolg v rozporu s jeho účelem.

4.12 Tolg je oprávněn využít kontaktní údaje Uživatelů (e-mail, případně telefon) za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se služeb Tolg a služeb Klientů, ledaže Uživatel toto využití již původně neodmítl. 

4.13 Každý Uživatel má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktních údajů Tolg, jak je uvedeno v úvodu těchto Podmínek používání.

5. POVINNOSTI UŽIVATELE A KLIENTŮ

5.1 Uživatel, který nemá zájem o registraci, může obvykle rovněž využívat Služby portálu v omezeném rozsahu jako Neregistrovaný uživatel.

5.2 Uživatel nebo Klient není oprávněn používat portál Tolg nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu a dle jeho zjevných nebo inzerovaných vlastností. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal portál Tolg nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Tolg. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Tolg ze strany Uživatelů nebo Klientů.

5.3 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů LMC je chráněn přihlašovacími údaji.

5.4 Uživatel je rovněž povinen:

(a) chránit své zařízení před zneužitím,

(b) nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,

(c) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,

(d) chránit přihlašovací údaje, a

(e) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

viz sekce 4.2

5.5 Minimální technické požadavky pro využívání portálu jsou následující:

  • přenosová rychlost internetu minimálně 384 kb/s
  • využití jednoho z uvedených prohlížečů: Safari, Edge, Chrome, Firefox
  • tablet, desktopové, nebo mobilní zařízení, které je schopné připojení k internetu a funguje v něm nějaký z výše uvedených prohlížečů. 

5.6 Za splnění technických požadavků odpovídá Uživatel a náklady s nimi spojené nese také Uživatel, připojení k internetu není spojeno ze strany Tolg s žádnými dalšími náklady.

6. ODPOVĚDNOST TOLG

6.1. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za Konzultace, stejně tak jako za řádné poskytnutí Konzultace. Za jakoukoliv újmu způsobenou Konzultací odpovídá Terapeut v celém rozsahu. Platí ale, že vy odpovídáte vždy za své vlastní jednání před, během i po Konzultaci.   

6. 2. Tolg nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím portálu, Účtu a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Klienta, výpadku elektrické energie či konektivity). 

6.3 Zavazujete se nést veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení vašich povinností, a to povinností podle těchto Podmínek, Smlouvy, Smlouvy s Terapeutem nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Dále jste povinni uhradit nám veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči nám v důsledku jakéhokoliv porušení vaší povinnosti. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Uživatele nebo Klienta.

6.1 Tolg  neodpovídá za škody (včetně ušlého zisku) vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností), která by vznikla v důsledku užívání Platformy, Účtu nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti nebo Terapeutem (například nesprávná manipulace s portálem, Účtem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran, apod.) popř. z důvodu, že provoz portálu, Účtu bude ukončen. Pro tyto případy se vzdáváte práva na náhradu újmy.

6.2 Tolg neposkytuje Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem portálu a Služeb, nevyplývá-li z Produktových podmínek výslovně jinak.

7. REKLAMACE A PLATBY

7.1 Tolg přijímá reklamace primárně na kontaktní emailové adrese podpora@tolg.online. Tolg nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek používání.

7.2 Tolg neodpovídá za služby dodávané vámi třetími osobami, jako např. kvalita vašeho internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků. 

7.4 Rozsah poskytování Služeb dle těchto Produktových podmínek platí do doby, než Tolg přestane provozovat portál nebo přestane poskytovat Službu. 

7.5 V případě, že bude Služba zpřístupněná Uživateli nebo Klientovi obsahovat vady, Uživatel nebo Klient může:

(a) požadovat bezplatné odstranění vady (pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu), nebo

(b) požadovat zpřístupnění nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby);

(c) odstoupit od smlouvy, není-li možné žádné z řešení výše nebo se jedná o opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo větší počet vad;

7.6 Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Tolg  nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že Tolg nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.

7.7 Byla-li smlouva uzavřena

Neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

7.8 Uživatel cenu za Službu může hradit 

  • prostřednictvím jednorázové platby přes platební bránu společnosti Stripe přístupnou ze Serveru,
  • uplatněním Voucheru (pokud je tato možnost povolena). 

7.9 Potvrzení o provedení platby za Službu bude zasláno na e-mail Uživatele uvedený při registraci k Účtu. Stejně tak bude Uživateli odesláno potvrzení o provedení platby Voucherem na e-mail uvedený v Účtu. 

7.10 Daňový doklad bude vystaven a zaslán po proběhnuté Službě, případně po marném uplynutí termínu Služby bez jejího zrušení postupem dle těchto Podmínek. V případě, že Služba byla hrazená Voucherem, bude zaslán účetní doklad Klientovi, jenž Voucher zakoupil, nikoliv tomu, kdo jej uplatnil.

7.11 V případě, že Voucher není uplatněn v době jeho platnosti, pak se má za to, že byl uplatněn a uhrazená částka propadá jako paušalizovaná náhrada Provozovateli za poskytované Služby a související činnosti.

8. ODSTOUPENÍ

8.1 V případě, že chce Registrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s Tolg, může tak kdykoliv učinit zrušením jeho Účtu zpravidla na kontaktním emailu podpora@tolg.online nebo prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře. Zrušením Účtu dojde též k vymazání Profilu z portálu Tolg.

8.2 V případě, že chce Neregistrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s Tolg, může tak kdykoliv učinit ukončením využívání portálu Tolg.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tolg může kdykoliv zrušit Elektronický systém Tolg nestanoví-li Produktové podmínky jinak.

12.2 Při poskytování Služeb v rámci portálu Tolg může docházet ke zveřejňování obchodních nabídek, přičemž Uživatelům může být umožněno navázání přímého kontaktu s druhou stranou. Při poskytování těchto Služeb není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost. Společnost Tolg jako provozovatel Služeb není zprostředkovatelem nabídky nebo zaměstnání ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve smyslu zákona o podpoře zaměstnanosti a institucích trhu práce ze dne 20. 4. 2004.

12.3 Práva a povinnosti Uživatelů s ohledem na zpracování osobních údajů a další informace ohledně zpracování osobních údajů prováděného ze strany Tolg jsou dostupné v rámci aktuálních Zásad ochrany soukromí.

12.4 Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od

1. 10. 2022 pro smlouvy uzavřené se společností Tolg..