Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

ve smyslu článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Smlouva“ nebo „Podmínky“)

Společnost Tolg company s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 781/44, Nové Sady, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO: 14393573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 88884. zpracovává Vámi uvedené údaje za účelem zprostředkování Služeb a zajištění fungování webových stránek. Veškeré poskytnuté údaje důvěrně zpracováváme a ochranu Vašeho soukromí bereme velmi vážně. 

Osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme Uživatelům a Klientům mít nad nimi plnou kontrolu.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Údaje, které jsou na portálu Tolg povinné. Údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon, specializaci), ostatní údaje uchazeči uvádí dobrovolně, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Každý Uživatel může dobrovolně uvádět zcela odlišné údaje.

Zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, e-mail, telefon, vzdělání, specializace; Informace o způsobu úhrady; Informace o zpětné vazbě a hodnocení portálu a jednotlivých Služeb, pokud jej poskytnete; Informace z rezervačního systému. Konkrétní rozsah osobních údajů je zřejmý z příslušného formuláře či registrace.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladů apod.).

Pracujeme většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, specializace). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii jeho práce s danou službou. 

Nemáme přístup k online konzultacím ani terapiím. Nedostáváme o jejich průběhu žádné informace. 

Nemáme přístup k informacím o Vaši platební kartě. Ty má pouze poskytovatel platební brány Stripe, Inc.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Pokud uživatel portálu Tolg  poskytne Tolg souhlas se zpracováním osobních údajů, je Tolg v pozici správce těchto údajů, ale i v pozici zpracovatele či dalšího zpracovatele pro klienta. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Osobní údaje chráníme, zpracováváme je výhradně za účelem poskytování našich služeb a sdílíme je výhradně s dalšími zpracovateli z níže uvedeného seznamu, kteří se nějakým způsobem na poskytování našich služeb podílí (a nepoužívají osobní údaje našich uživatelů k vlastním účelům).

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů služeb Tolg využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se našich služeb nebo služeb našich smluvních partnerů. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravují příslušné právní předpisy České republiky uvedené výše, nikoli GDPR.

Ne každá zpráva, kterou od portálu Tolg dostanete, je obchodním sdělením. Některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

Na základě předchozí návštěvy našich služeb se vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom vás na portálu Tolg rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností Google, Meta, LinkedIn, Seznam.cz, které ke zjištění provedené návštěvy využívají Cookies uložené ve vašem prohlížeči.

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk zařízení uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k portálu Tolg..

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti Tolg slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů služeb Tolg na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele služeb Tolg není známa (za předpokladu, že uživatel služeb Tolg není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

Používání Cookies lze upravit, tj. zakázat, vymazat apod. v nastavení prohlížeči anebo prostřednictvím cookie lišty.

Podrobnější informace, jak používáme Cookies najdete na adrese:

ZKVALITŇOVÁNÍ A VÝVOJ NAŠICH SLUŽEB

Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje, které získáváme prostřednictvím toho, jak uživatelé využívají naše služby. Výsledkem by měla být maximální optimalizace kvality našich služeb, především co nejlepší doporučování vhodných kurzů ke studiu. 

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

Přijali jsme vysoký standard požadavků na zabezpečení systémů.

Tolg přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR a příslušných právních předpisech nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů nebo uživatelů služeb Tolg přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je společnost Tolg povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. policii nebo státním úřadům zemí uvedených výše v rámci kontrol, je-li to nezbytné apod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v LMC plně respektujeme:

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

  • Právo na informace: můžete se nás zeptat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme 
  • Právo na opravu: Pokud se Vám změnili kontaktní údaje nebo jsou nepřesné či chybně zpracované (e-mail, telefon nebo jméno), kontaktujte nás na podpora@tolg.online
  • Právo na omezení zpracování: Pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  • Právo námitky zpracování: V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů nebo likvidaci osobních údajů. 
  • Právo na přenos: Na žádost Vám pošleme výpis Vašich osobních údajů. V případě, že chcete, aby společnost Tolg předala vaše osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu nebo údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, třetí osobě, můžete také využít svého práva na přenositelnost údajů.
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)  a právo odvolat souhlas: Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Kdykoliv můžete požadovat vymazání Vašich osobních údajů. Právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Tolg oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom předem informovali.

Společnost Tolg si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ve smyslu čl. 12 odst. 6 GDPR ověřit identitu/totožnost žadatele v souvislosti s uplatňovanými právy.

Nevyhoví-li Tolg žádosti uživatele služby Tolg podle předchozí věty, má uživatel služby Tolg právo obrátit se na

 (a) Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz

KONTAKTY

Vaše podněty, žádosti nebo i stížnosti řešíme na e-mailu podpora@tolg.online a na naší adrese uvedené v kontaktech. 

ZÁVĚR

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 10. 2022 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách portálu Tolg. Společnost Tolg je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb Tolg. 

Aktualizace Zásad provedena dne 1. 10. 2022.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.