Co je péče zaměřená na pacienta? Definice, výhody a příklady

pacient v nemocnici, ve tkeré se využívá metoda patient central care

Pokud pracujete ve zdravotnictví a pečujete o pacienty, může být užitečné naučit se, co je péče zaměřená na pacienta. V tomto článku se podíváme na definici pojmu “péče zaměřená na pacienta” a vyjmenujeme výhody tohoto inovativní přístupu ke zdravotní péči. Zároveň rozebereme, jak může být taková péče využita v různých oborech medicíny.

Péče zaměřená na pacienta má zajistit, aby se pacienti cítili pohodlně, spokojeně a dobře informovaní při poskytování zdravotní péče. Má také povzbudit pacienty, aby byli aktivními účastníky rozhodovacího procesu po celou dobu jejich léčby.

Péče zaměřená na pacienta je o zacházení s pacienty s respektem a empatií, o podpoře pacientů rozhodovat o průběhu léčby a zapojení rodiny. Obvykle to znamená, že zdravotník zapojuje pacienty do každého kroku léčby, včetně rozhodování o tom, jaké způsoby léčby použít a jaké léky užívat. Péče zaměřená na pacienta zahrnuje do léčby i rodinné příslušníky a umožňuje pacientům kontrolovat průběh jejich nemoci s využitím znalostí, které jim zdravotníci poskytli. V českém prostředí to zní zatím jako utopie, ale někde už tento typ péče označují jako péči budoucnosti. Inu, uvidíme.

termín péče zaměřená na pacienta byl poprvé použit v roce 1969.

Jak ve zkratce popsat péči zaměřenou na pacienta?

Péče zaměřená na pacienta není jen o poskytování léčby, ale spíše o vytváření prostředí, ve kterém se pacient cítí jako partner, ne jen jako objekt lékařských intervencí. Zahrnuje respekt, empatii a aktivní zapojení pacienta a jeho rodiny do rozhodovacích procesů týkajících se jeho zdraví a léčby.

Péče zaměřená na pacienta: výhody

 1. Zvýšená spokojenost pacientů: Když pacienti vnímají, že jsou aktivně zapojeni do své léčby a že jsou jejich potřeby skutečně slyšeny, je pravděpodobnější, že budou spokojení se svou péčí.
 2. Lepší pověst: Zdravotnická zařízení, která praktikují péči zaměřenou na pacienta, si obvykle vydobývají lepší pověst a získávají důvěru pacientů.
 3. Zlepšená morálka zaměstnanců: Když se zaměstnanci cítí, že jejich práce má skutečný význam a že mohou ovlivnit pozitivní změny ve světě pacientů, je to povzbudivé a motivující.
 4. Snížení nákladů: Efektivní komunikace a individuální přístup k péči může minimalizovat chyby a snížit náklady na dlouhodobou péči o pacienty.
 5. Efektivní zdravotní výsledky: Když je pacientovi poskytnuta péče, která respektuje jeho individuální potřeby a preference, je pravděpodobnější, že dosáhne lepších zdravotních výsledků.

Péče zaměřená na pacienta: prvky

 1. Respekt: Poskytování individuální péče a respektování hodnot a preferencí pacientů.
 2. Koordinace: Sledování a slaďování léčebných plánů podle preferencí pacienta. Koordinace komunikace mezi všemi členy zdravotnického týmu pro jasné a konzistentní informace.
 3. Informace: Transparentní komunikace a poskytování relevantních informací o zdravotním stavu pacienta.. konzultovat jejich zdravotní stav, potenciální výsledky a plány léčby.
 4. Pohodlí: Zajištění fyzického a emocionálního pohodlí pacientů během léčby. (dotazy na úroveň bolesti, pomoc s každodenními potřebami apod.)
 5. Úleva od úzkosti: Poskytování podpory a řešení emocionálních potřeb pacientů. (konzultace obav, normalizace jejich stavu, diskutování o všech obavách, nabídka společnosti)
 6. Komunikace s rodinami: Zahrnutí rodinných příslušníků do léčebných procesů. (podporovat je v návštěvách, poskytnout jim k tomu vhodné podmínky, např. pohodlné sezení)
 7. Zdroje: Poskytování informací a zdrojů, aby pacienti mohli aktivně spravovat své zdraví. (např. pacient, který má úzkost, může profitovat z informací o možné terapii)
 8. Přechod k nezávislosti: Zdravotníci pomáhají pacientům při přechodu k nezávislému životu tím, že jim poskytují důležité lékařské informace: prevence, dodržování dietních omezení, jak používat léky, jak se chovat po návratu domů apod.


Jak tuto metodu péče aplikovat u různých zdravotnických profesí?

Zdravotní sestřička

Poskytování individuální péče: Zdravotní sestry mohou aktivně naslouchat potřebám a preferencím pacientů a přizpůsobovat péči podle jejich individuálních potřeb. Například pokud pacient preferuje určitý způsob aplikace léků nebo má zvláštní požadavky na hygienu, zdravotní sestra může tyto preference reflektovat a jednat v souladu s nimi.

Komunikace s pacientem a rodinou: Zdravotní sestra může hrát klíčovou roli v komunikaci mezi pacientem a lékařem, poskytovat informace o stavu pacienta a zpětně předávat pacientovi informace o plánech léčby a prognóze. Tímto způsobem se zajišťuje, že pacient je informován a cítí se zapojen do svého léčebného procesu.

Podpora emocionálního a fyzického pohodlí: Zdravotní sestra může aktivně pracovat na zajištění fyzického a emocionálního pohodlí pacienta během hospitalizace. To může zahrnovat poskytování úlevy od bolesti, podporu při zvládání stresu a úzkosti spojené s nemocí, a také pomoc s každodenními činnostmi, jako je hygiena a stravování.

Lékař

Zahrnutí pacienta do rozhodovacího procesu: Lékaři mohou aktivně zapojovat pacienty do rozhodování o své léčbě tím, že jim poskytnou dostatečné informace o možnostech léčby, rizicích a přínosech, a pak společně s nimi vyberou nejlepší možný postup.

Poskytování informované péče: Lékaři mohou poskytovat péči zaměřenou na pacienta tím, že budou transparentně komunikovat s pacientem o jeho diagnóze, léčebném plánu a očekávaných výsledcích. To umožňuje pacientovi být dobře informován a aktivně se podílet na svém léčebném procesu.

Respektování individuálních potřeb: Lékaři mohou respektovat individuální potřeby pacientů tím, že budou brát v úvahu jejich individualitu, životní styl, kulturní a náboženské hodnoty při stanovování léčebných plánů a doporučení.

Koncept péče zaměřené na pacienta lze aplikovat i v dalších oborech, jako je sociální práce, vzdělávání nebo obchod, kde je důležité brát v úvahu individuální potřeby
a preference zákazníků či klientů.

Péče zaměřená na pacienta je neustále se rozvíjející oblast, která klade důraz na individuální potřeby a respektuje hodnoty každého jednotlivce. Musíme ji chápat jako změnu ve vztahu pacient – zdravotník – zdravotnictví.

Pacient jako partner

V rámci metody péče zaměřené na pacienta je pacient vnímán jako partner, který je aktivním účastníkem svého léčebného procesu. To znamená, že pacient má právo na informace o svém zdravotním stavu, má možnost podílet se na rozhodování o své léčbě a je zapojen do plánování a realizace péče. Tímto způsobem se posiluje autonomie pacienta a zvyšuje se jeho spokojenost se zdravotnickými službami.

Zdravotník jako průvodce

Zdravotník, ať už je to lékař, zdravotní sestra nebo ošetřovatel, hraje roli průvodce v léčebném procesu pacienta. Má za úkol poskytovat informace, podporu a odbornou radu, která pomáhá pacientovi porozumět jeho zdravotnímu stavu, možnostem léčby a rozhodovat se ve prospěch vlastního zdraví. Zdravotník je zároveň prostředníkem mezi pacientem a ostatními členy zdravotnického týmu, koordinuje péči a pomáhá pacientovi navigovat složitými procesy zdravotní péče.

Zdravotnictví jako nástroj

Celé zdravotnictví, včetně všech institucí, postupů a technologií, je vnímáno jako nástroj, který slouží k poskytování péče zaměřené na pacienta. Cílem zdravotnictví je zajistit, aby byly dostupné adekvátní zdroje a služby, které odpovídají individuálním potřebám a preferencím pacientů. To zahrnuje například vytváření přátelského a přístupného prostředí, poskytování personalizované péče a využívání technologií k podpoře komunikace a sledování stavu pacientů.

Facebook
Twitter
LinkedIn