Interní komunikace ve zdravotnictví: Klíč ke změně?

Interní komunikace hraje v pracovním prostředí nezastupitelnou roli. Nejde jen o běžnou výměnu informací mezi kolegy, ale také o klíčový faktor ovlivňující zdraví a pohodu zaměstnanců. Průzkumy naznačují, že nedostatečná interní komunikace může být závažným stresorem, zatímco efektivní interní komunikace může fungovat jako silný stimulátor angažovanosti pracovníků.

Nedostatečná komunikace: Stresor číslo jedna

Průzkum Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EASHW) z roku 2010 naznačuje, že nedostatečná komunikace je jedním z hlavních stresorů ve zdravotnickém prostředí. V České republice dokonce špatnou interní komunikace jako stresor označuje nedostatečnou komunikaci 62 % pracovníků, což je nesrovnatelně horší výsledek než v mnoha jiných zemích.

Interní komunikace jako stimulátor angažovanosti

Gallupův ústav měří index angažovanosti zaměstnanců (Employee Engagement Index – EEI) a ukazuje, že angažovanost zaměstnanců je úzce spojena s výsledky organizace. Je měřítkem přístupu firem k pracovníkům a ukazuje míru angažovanosti pracovníků.

Jak rozeznat angažovaného a neangažovaného pracovníka? Neangažovaní pracovníci nové úkoly přijímají s nevolí, výrazně častěji si zařizují „něco mimo práci“, přestanou se vyjadřovat k dění ve firmě, už nechtějí nic řešit ani zlepšovat, instrukce přijímají jen pasivně a úkoly plní bez jakékoli další iniciativy.

Správná interní komunikace může zaměstnance motivovat a zapojit do firemního dění!

Podívejte se na přednášku paní doktorky Brachové o efektivní komunikaci ve zdravotnictví.

Hlavními cíli interní komunikace ve zdravotnictví jsou:

Zajištění informací: Zajistěte, že všichni pracovníci mají přístup k potřebným informacím a jsou dobře informováni o aktuálním dění v organizaci.

Vzájemné pochopení a spolupráce: Podpořte vzájemné pochopení a spolupráci mezi různými týmy a mezi různými zaměstnanci (např. mezi lékaři a sestrami) a vedením.

Dosažení spokojenosti: Formujte prostřednictvím interní komunikace žádoucí chování zaměstnanců a postoj k práci, zajistěte si stabilitu a loajalitu.

Zpětná vazba: Nepřetržitá zpětná vazba a zlepšování komunikace by měly posilovat organizační kulturu a přispívat k dlouhodobému úspěchu organizace

Jak začít s interní komunikací na vašem pracovišti:

  • Určete odpovědnou osobu (nejlépe z vedení) a vybavte ji potřebnými kompetencemi.
  • Rozpracujte komunikační strategii na celý rok s důrazem na využití různých komunikačních kanálů, jako jsou pravidelné meetingy, porady, intranet a systémy hodnocení.
  • Systematicky využívejte elektronické prostředky komunikace pro pravidelné e-mailové zpravodajství a nezapomenout ani na nástěnky. Ideální je pravidelně vydávat nemocniční zpravodaj (tištěný nebo online) pro interní komunikaci.
  • Organizujte pravidelné teambuildingy a interní školení. Nerozdělujte účastníky podle profesí, snažte se dělat aktivity pro všechny.
  • Veřejně se zavážte k postupnému zlepšování interní komunikace.

Interní komunikace není pouze otázkou informování, ale také podporuje celkovou kvalitu péče a angažovanost zaměstnanců. V kontextu zdravotnictví může mít přímý vliv na péči poskytovanou pacientům. Je na čase věnovat interní komunikaci ve zdravotnickém odvětví více pozornosti a vytvořit prostředí, kde se zaměstnanci cítí informovaní, podporovaní a motivovaní k dosažení společného cíle.

Facebook
Twitter
LinkedIn