Spokojenost zaměstnanců ve zdravotnictví hraje klíčovou roli

V době, kdy českým zdravotnictvím rezonuje téma navýšení přesčasů pro zdravotníky, jsme se rozhodli sepsat článek o tom, jak může spokojenost zaměstnanců nemocnice ovlivnit péči o pacienty.

Proč hraje spokojenost zaměstnanců ve zdravotnictví klíčovou roli?

Odpověď je jednoduchá. Spokojení zaměstnanci poskytují lepší péči, mají nižší chybovost v práci, jsou v přístupu k pacientům pozitivnější, jsou loajální vůči svým nadřízeným a zaměstnavatelům a obecně kladně vnímají své pracovní prostředí. Spokojení zaměstnanci také častěji vykazují ochotu jít pacientům či zaměstnavateli vstříc, což přispívá ke zlepšení celkového prostředí nemocnice nebo ordinace. Je důležité poznamenat, že spokojení zaměstnanci mohou také pozitivně ovlivnit vnímání nemocnice ze strany veřejnosti.

Proč zaměstnanci opouštějí zdravotnicví?

Nejčastěji uvedenými důvody ve studii HealthCare Institute v roce 2018 byla nespokojenost s platem a zdravotní důvody. Další důvody zahrnovaly odchod v souvislosti se změnou bydliště, rodinné důvody a psychické zatížení spojené s výkonem povolání.

Kromě finančního ohodnocení jsou pro zaměstnance čím dál více důležité také nefinanční benefity. Výzkum ukazuje, že nejvíce žádaným benefitem je dovolená navíc, což není překvapující v uspěchaném světě 21. století.

Důležité je také, v souvislosti s nastupující generací nových zdravotníků, upozornit na fakt, že pro mladé lékaře je při výběru zaměstnání pracovní prostředí důležitějš než např. výše platu.

Konzultace pro HR

Spolupráce a komunikace jsou klíčové

Komunikace a spolupráce nejen mezi zaměstnanci, ale také s nadřízenými, hrají důležitou roli v celkové spokojenosti zaměstnanců.

Komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci mají vliv na celkovou spokojenost zdravotníků. To ukazují i výsledky dalších průzkumů, jako je Barometr českého zdravotnictví, který se zaměřuje na vnímání aktuální situace v českém zdravotnictví očima ředitelů nemocnic. (viz graf 2)

Významným faktorem, který ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, je kvalita komunikace s vedením nemocnice. Důležitá je také spolupráce mezi různými členy personálu nemocnice, včetně lékařů a sester. Harmonický a efektivní týmový přístup má pozitivní vliv na spokojenost zdravotníků s prací a spokojenost pacientů s poskytovanou péčí. Management nemocnic by měl proto aktivně pracovat na zlepšení podmínek pro zaměstnance. Kvalitní péče a dobrá komunikace jsou klíčovými prvky, které zajišťují spokojenost zdravotníků i pacientů.

Spokojený pacient jako odraz kvality péče

I když pacienti návštěvu nemocnice zpravidla nepovažují za dobrovolnou aktivitu, mají často možnost volby, kterým zdravotníkům svěří svou péči. Toto rozhodnutí může být ovlivněno jejich zkušenostmi a pocity, které získají během hospitalizace. Spokojenost pacientů je tak důležitým ukazatelem kvality poskytované péče a celkového fungování zdravotního zařízení.

Kvalita péče o pacienty zahrnuje nejen lékařskou a ošetřovatelskou péči, ale také komunikaci a poskytování informací. Pro pacienty je klíčové, aby získávali jasné a srozumitelné informace týkající se jejich zdravotního stavu a léčby. Dobrá komunikace s lékaři a sestrami je základním předpokladem pro to, aby pacienti mohli správně porozumět instrukcím a doporučením, což má zásadní význam pro jejich rychlé uzdravení bez komplikací.

Ambulantní pacienti, kteří navštěvují nemocnice na konzultace a vyšetření, také vnímají komunikaci s lékaři a sestrami jako klíčový prvek péče.

Jak zvyšovat spokojenost zdravotníků a pacientů?

Aby byla zajištěna co nejvyšší spokojenost pacientů, zdravotnictví by se mělo zdokonalit v několika klíčových oblastech. Jednou z nich je dostatečný počet zaměstnanců a omezení administrativní zátěže zdravotníků. Toto opatření může přispět k tomu, aby se mohl personál plně věnovat péči o pacienty a nepracovat přesčas.

Další faktory, které mohou zlepšit spokojenost všech “účastníků” zdravotního systému jsou rekonstrukce prostor a pokojů v nemocnicích a ordinacích, zlepšení kvality stravy a již zmiňované zlepšení jednání s pacienty a zdokonalení interní komunikace.

Navyšování přesčasů pro zdravotníky je krátkozraké

Navyšování přečasů pro zdravotníky jako řešení nedostatku personálu je krátkodobé a škodlivé řešení. Zdravotníci jsou již nyní vystaveni vysoké zátěži a náročným pracovním podmínkám. Další navyšování přečasů by mohlo ohrozit jejich zdraví a kvalitu péče, kterou poskytují pacientům. Místo toho by měl být kladen důraz na efektivní rozdělování práce a zajištění adekvátního počtu zaměstnanců.

Dalším klíčovým krokem je investice do komunikace a vzdělávání ve zdravotnictví. Školení a programy, jako je to od Tolg, mohou pomoci zdravotníkům získat dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci s pacienty a kolegy. Komunikace je základem kvalitní péče a pacienti si zaslouží být informováni jasně a srozumitelně. Vzdělávání v této oblasti může vést k větší spokojenosti pacientů a celkovému zlepšení péče.

Celkově lze říci, že zlepšení situace ve zdravotnictví vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje zajistit udržitelné pracovní podmínky pro zdravotníky a adekvátní komunikaci s pacienty. Musíme si uvědomit, že hledání rovnováhy mezi potřebami lékařů a pacientů je nezbytné pro optimální fungování zdravotního systému. Snad někdy v budoucnu budeme schopni nalézt vyvážený přístup a ocenit jak práci lékařů, tak vztahy s pacienty. Společný dialog a spolupráce jsou klíčem.

Facebook
Twitter
LinkedIn